Spin off

Od Nadácie otvorenej spoločnosti sa postupne vyčlenili samostatné organizácie, ktoré boli pôvodne súčasťou jej programovej štruktúry. Tie ďalej rozvíjajú získané vedomosti a skúsenosti v danej oblasti realizáciou vlastných iniciatív alebo grantových programov.

Nadácia Centrum súčasného umenia

Nadácia Centrum súčasného umenia (pôvodný názov bol do roku 2002 Sorosovo centrum súčasného umenia) je dlhodobým partnerom NOS–OSF v oblasti umenia a kultúry. Podobne ako NOS-OSF aj pôvodné Sorosovo centrum súčasného umenia založil George Soros. Cieľom nadácie je podporiť aktivity v oblasti súčasného umenia.

Nadácia Škola dokorán, Žiar nad Hronom

Nadácia Škola dokorán sa sformovala zo vzdelávacieho programu Step by Step (Krok za krokom), ktorý na Slovensku naštartovala NOS – OSF v roku 1993. Po dvoch rokoch sa program osamostatnil založením Nadácie Škola dokorán. Poslaním nadácie je stimulácia inštitucionálnej a rodinnej výchovy detí predškolského veku a podpora detí zo sociálne odkázaných a málo podnetných rodín.

Otvorený klub lekárskej spoločnosti – Open Medical Club
Občianske združenie Otvorený klub lekárskej spoločnosti - Open Medical Club organizuje vzdelávací program pre lekárov Salzburg Medical Seminars, satelitné sympóziá, vlastné semináre a vzdelávacie aktivity pre lekárov a širšiu odbornú verejnosť v oblasti zdravotníctva. Cieľom klubu je primerane aplikovať do praxe relevantné a valídne informácie a údaje na princípe Evidence Based Medicine získané na salzburských seminároch a iných zahraničných pracoviskách. Súčasťou činnosti klubu je aj poskytovanie validných a relevantných informácií verejnosti.

Plan B, n.o.
Činnosť Plánu B n.o. je založená na princípe „Harm reduction“, t.j. prevencii a minimalizácii individuálnych, spoločenských a sociálnych rizík spojených s potenciálne rizikovými modelmi správania sa. Poslaním Plan B n.o. je poskytovať pomoc a podporu pri riešení zdravotných, právnych a sociálnych problémov, ktoré užívanie a zneužívanie nelegálnych návykových látok so sebou prináša nielen samotným užívateľom, ale aj ich sociálnemu okoliu a celej spoločnosti.

Slovenská debatná asociácia
Slovenská debatná asociácia je jedinou slovenskou organizáciou, ktorá sa zaoberá podporou kritického myslenia prostredníctvom akademickej debaty. Vznikla v roku 1999 ako poračovateľ Debatného programu Karla Poppera Nadácie otvorenej spoločnosti. Je zakladajúcim členom Medzinárodnej debatnej vzdelávacej asociácie. Má viac ako 300 členov v debatných kluboch na približne 30 stredných a vysokých školách. Jadrom jej aktivít sú regionálne a celoslovenské debatné turnaje v slovenčine aj angličtine. Organizuje metodické semináre pre trénerov, rozhodcov aj debatérov, a ďalšie podujatia súvisiace s akademickou debatou.

Slovensko-český ženský fond

V roku 2004 založila NOS-OSF Bratislava a OSF Praha novú donorskú organizáciu s názvom Slovensko-český ženský fond (Slovak-Czech Women’s Fund). Obe nadácie sa zároveň zaviazali podporovať túto bilaterálnu organizáciu po dobu prvých troch rokov jej existencie. Úlohou fondu je presadzovať princíp rovnosti príležitostí žien a mužov prostredníctvom podpory iniciatív zameraných na ochranu, obhajobu a uplatňovanie ženských práv a rozvoj filantropie zameranej na ženy a rodovú rovnosť.